Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 29 tháng 07 năm 2014


Tin tức

Hội thảo Tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào nhà trường phổ thông
Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế và hướng dẫn cán bộ quản ...