Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 31 tháng 10 năm 2014


Các trường THPT