Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 28 tháng 11 năm 2014


Các phòng giáo dục

Cập nhật lúc : 00:00 22/08/2012  

Phòng GD&ĐT Phú Vang

Stt Họ và tên Chức vụ

Số ĐT

Cơ quan

Số ĐT

Di Động

Địa chỉ Email Ghi chú
1 Lê Đình  Phong Trưởng phòng 3869825 0983.211629 ledinhphong2011@yahoo.com.vn  
2 Lê Văn Song P.Trưởng phòng 3850523 0989.876808 songptpv@yahoo.com.vn  
3 Đoàn Trình Chuyên viên 3956672 0905.630665    
4 Nguyễn Văn Thuận Chuyên viên 3857598 0947.744478 nvthuan118@yahoo.com.vn  
5 Lê Duy Đăng Chuyên viên 3850504 0906.825234 leduydang@gmail.com  
6 Trần Xuân Cường

Chuyên viên

3850504 0907.630711 cuongpgdpvang@gmail.com  
7 Trần Thị Kim Lan

Chuyên viên

3850075 0984.103909 ttkimlan@yahoo.com.vn  
8 Mai Văn Chung

Chuyên viên

3850504 0914.955228  maivanchung0406@gmail.com  
9 Võ Đăng Huy

Chuyên viên

3956672 0913.691651 kensury@yahoo.com.vn  
10 Phạm Văn Quang

Chuyên viên

3850503 0914.560708 phamvanquang323@yahoo.com.vn  
11 Lê Nguyễn  Nam Trân

Chuyên viên

3850503 0905.959399 lengnamtran@yahoo.com  
12 Vương Thị Thảo

Chuyên viên

3850075 0945.222366 vuongthithaopv@yahoo.com.vn  
13 Nguyễn Hoàng Mỹ

Chuyên viên

3850503 0978.181857 znguyenhoangmyz@yahoo.com.vn  
14 Hoàng Thị Diễm Phượng

Chuyên viên

3850504 0914.312395 diemphuongpv@gmail.com  
15 Võ Văn Thịnh

Chuyên viên

3850504 0905.119252 vovanthinh@yahoo.com  
16 Võ Công Hữu

Chuyên viên

3850149 0983.521200 vuhien25.gdpv@gmail.com  


Xem chi tiết đơn vị