Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 25 tháng 11 năm 2014


Các phòng giáo dục

Cập nhật lúc : 00:00 22/08/2012  

Phòng GD&ĐT Phú Vang

Stt Họ và tên Chức vụ

Số ĐT

Cơ quan

Số ĐT

Di Động

Địa chỉ Email Ghi chú
1 Lê Đình  Phong Trưởng phòng 3869825 0983.211629 ledinhphong2011@yahoo.com.vn  
2 Lê Văn Song P.Trưởng phòng 3850523 0989.876808 songptpv@yahoo.com.vn  
3 Đoàn Trình Chuyên viên 3956672 0905.630665    
4 Nguyễn Văn Thuận Chuyên viên 3857598 0947.744478 nvthuan118@yahoo.com.vn  
5 Lê Duy Đăng Chuyên viên 3850504 0906.825234 leduydang@gmail.com  
6 Trần Xuân Cường

Chuyên viên

3850504 0907.630711 cuongpgdpvang@gmail.com  
7 Trần Thị Kim Lan

Chuyên viên

3850075 0984.103909 ttkimlan@yahoo.com.vn  
8 Mai Văn Chung

Chuyên viên

3850504 0914.955228  maivanchung0406@gmail.com  
9 Võ Đăng Huy

Chuyên viên

3956672 0913.691651 kensury@yahoo.com.vn  
10 Phạm Văn Quang

Chuyên viên

3850503 0914.560708 phamvanquang323@yahoo.com.vn  
11 Lê Nguyễn  Nam Trân

Chuyên viên

3850503 0905.959399 lengnamtran@yahoo.com  
12 Vương Thị Thảo

Chuyên viên

3850075 0945.222366 vuongthithaopv@yahoo.com.vn  
13 Nguyễn Hoàng Mỹ

Chuyên viên

3850503 0978.181857 znguyenhoangmyz@yahoo.com.vn  
14 Hoàng Thị Diễm Phượng

Chuyên viên

3850504 0914.312395 diemphuongpv@gmail.com  
15 Võ Văn Thịnh

Chuyên viên

3850504 0905.119252 vovanthinh@yahoo.com  
16 Võ Công Hữu

Chuyên viên

3850149 0983.521200 vuhien25.gdpv@gmail.com  


Xem chi tiết đơn vị